Onderstaand vind je de voorwaarden van Fotomissie voor deelname aan het partnerprogramma.
Wij raden je aan deze zorgvuldig door te lezen. Als je je aanmeldt voor dit programma ga je akkoord met de voorwaarden.
Door je aan te melden als ga je een partnerovereenkomst aan met Fotomissie.
Fotomissie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer KvK nummer: 24342155

Aanmelding en aanvaarding partnerovereenkomst
1. Aanmelding betekent dat je akkoord gaat met de voorwaarden in deze overeenkomst en dat je in dat kader wordt beschouwd als partner.
2. De aanvaarding van de aanmelding vindt plaats via e-mail.
3. Fotomissie kan jouw aanmelding weigeren en zal daarvoor een reden opgeven.

Intellectuele eigendomsrechten
4. Je hebt gedurende de duur van de overeenkomst het recht – uitsluitend ten behoeve van het partnerschap – de naam Fotomissie en bijbehorende logo te gebruiken om te verduidelijken dat je deelneemt aan het partnerprogramma van Fotomissie.
5. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de gebruikte logo’s.
6. Het is toegestaan content van Fotomissie binnen het partnerprogramma te gebruiken om meer omzet te krijgen, echter zonder deze te wijzigen.
7. Niets in het partnerprogramma strekt tot overdracht door Fotomissie van intellectuele eigendomsrechten in welke vorm dan ook. De partner zal alle intellectuele eigendomsrechten en merkrechten van Fotomissie, alsmede die van derden, volledig respecteren.

Administratieve werkwijze partnerprogramma.
8. Indien de partner op zijn site de prijs vermeldt van een product zal de partner er altijd voor zorgen de juiste prijzen te vermelden. Fotomissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkeerd vermelde prijzen.
9. Tenzij anders is overeenkomen betaalt Fotomissie de partner een commissie van €10,- per verkocht product nadat een bezoeker via de links vanaf jouw site op de site Fotomissie is terechtgekomen. Uitgezonderd van deze omzet is de omzet die het gevolg is van aankopen door de partner zelf, of door iemand anders via de account van de partner.
10. Bezoekers worden getraceerd via hun session cookie. Indien de bezoeker het gebruik van cookies blokkeert is Fotomissie geen commissie verschuldigd over de omzet.
11. De commissie wordt per kwartaal door Fotomissie uitgekeerd in de maanden april, juli, oktober en januari. De rapportage van Fotomissie is leidend voor het vaststellen van de commissie. Fotomissie zal hiertoe na afloop van ieder kwartaal een creditfactuur per pdf verstrekken. Indien de partner BTW-plichtig is zal de factuur worden vermeerderd met 21% BTW.
12. Fotomissie zal de commissie per kwartaal betalen, mits de partner zijn bankrekeningnummer heeft bekendgemaakt aan Fotomissie via zijn account gegevens.
13. Fotomissie heeft het recht betalingen aan de partner te verrekenen met bedragen die de partner verschuldigd is aan Fotomissie

Beëindiging partnerovereenkomst
14. Het partnerschap kan zonder opgave van redenen door de partner en door Fotomissie worden beëindigd met een opzegtermijn van 1 week.
15. Het partnerschap eindigt automatisch indien de partner de link naar Fotomissie verbreekt.
16. Het partnerschap eindigt automatisch indien het partnerprogramma wordt stopgezet door Fotomissie.
17. De partner heeft uitsluitend recht op vergoeding van commissie voor omzet die is gerealiseerd voor de beëindigingsdatum van het partnerschap.
18. Het partnerschap is niet overdraagbaar op derden. Indien de site van de partner wordt overgedragen aan een derde, dient de partner Fotomissie hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en eindigt het partnerschap automatisch.
19. Fotomissie en de partner zullen na beëindiging van het partnerschap, ongeacht de reden van deze beëindiging, geen aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van de beëindiging van het partnerschap.

Aansprakelijkheid
20. De partner is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van zijn eigen site. De partner vrijwaart Fotomissie voor alle aanspraken op dit punt.
21. Indien de site van Fotomissie – om welke reden dan ook – niet goed functioneert is Fotomissie niet aansprakelijk voor schade die de partner als gevolg hiervan leidt.

Diversen
22. Fotomissie heeft het recht de partnervoorwaarden te veranderen en zal de partners in dat geval hiervan per e-mail op de hoogte stellen. De partner heeft het recht nadat de partnervoorwaarden zijn veranderd het partnerschap te beëindigen. Indien de partner het partnerschap niet beëindigt, wordt hij geacht de nieuwe voorwaarden te hebben geaccepteerd.
23. De partner zal zich richting derden nimmer presenteren als een agent van Fotomissie. De partner zal zich er nimmer op beroepen met Fotomissie een agentuur overeenkomst te zijn aangegaan.
24. De partnervoorwaarden zijn onderhevig aan Nederlands recht. Geschillen tussen de partner en Fotomissie zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Rotterdam.